Rychlý kontakt: +420 734 670 662

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.egardens.cz je Ing. Tomáš Vajčner, se sídlem Nové dvory - Vršavec 3220, 73801 Frýdek-Místek, IČ 60293438 (dále jen prodávající).

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.egardens.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

5. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a náklady spojené se způsobem platby (doběrečné).

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Způsob platby je: dobírkou (PPL). V tomto případě je k ceně zboží připočítáno doběrečné 130,- Kč včetně DPH.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. +420 734 670 662 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.

7. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

 • expresní balíkovou službou PPL v rámci České Republiky. Při odběru zboží nad 5000 Kč včetně DPH je dopravné zdarma, v ostatních případech je účtováno 130,- Kč včetně DPH. Společnost PPL zaručuje dodání balíků do 2 pracovních dnů od podání.. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy stanovený v objednávce. Pokud rozměry zboží překročí 1,5 m nebo hmotnost přesáhne 50 kg je doprava řešena individuálně. Na Slovensko nově od 1.4.2016 balíky nezasíláme.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

8. Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.egardens.cz uvedeno u daného výrobku jinak, je záruční doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČO). Přesná délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listě a začíná se počítat ode dne jeho vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku nebo porušením ochranných pečetí nebo nálepek.

Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace. Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 1. doručením do našeho Autorizovaného servisu Gardena, Vlárská 22, 627 00  Brno 

Náklady za dopravu do servisního střediska nebo k prodávajícímu hradí kupující. Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží nebo v případě vyřízení reklamace přímo prodávajícím bude zasláno kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodávajícím hradí dopravné zpět k zákazníkovi prodávající.

V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována kupujícímu v plné výši. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů, jakým je například dodací list, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek ve výši 80,- Kč za dohledání těchto dokladů.

Pří předání zboží k reklamaci je kupující povinen:

 1. uvést číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu

 2. co nejvýstižněji popsat závadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje

 3. doložit doklad o vlastnictví zboží - fakturu a záruční list (popř. dodací list, pokud záruční list není přibalený)

 4. reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství a podobně

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. o reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak

 2. reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, o výsledku reklamace bude kupující také písemně vyrozuměn

 3. prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující stejnými parametry jako původní výrobek, popř. vrácením peněz (po odečtení dopravného)

 4. o způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající

V případě potřeby je možné prověřit stav reklamace na tel. +420 731 150017 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí doručeného zboží přepravní společností (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího).

Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) rozhodne, musí splnit následující podmínky:

 1. zaslat zboží na adresu provozovny: Vlárská 22, 62700 Brno

 2. zachovat nepoškozený obal

 3. zboží nesmí být poškozené, použité

 4. zboží musí být kompletní včetně všech příslušenství a dokumentů, zejména včetně dodacího listu

Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

10. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Nákupní řád je platný od 1.1.2011.